Privacybeleid

Anniek Witteveen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Anniek Witteveen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Anniek Witteveen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Anniek Witteveen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Anniek Witteveen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens wordt door Anniek Witteveen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Anniek Witteveen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Anniek Witteveen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik ersamen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

Anniek Witteveen
Seino van Dorthlaan 5
7437 VZ Bathmen
info@anniekwitteveen.nl

Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar jouw computer wordt gestuurd, zodra je een website bezoekt. Anniekwitteveen.nl maakt gebruik van deze cookies.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Eigenlijk zorgen cookies ervoor dat je mijn website optimaal en zo prettig mogelijk kunt ervaren. De instellingen van jouw bezoek worden onthouden, waardoor je dus nooit dezelfde informatie hoeft op te geven of te ontvangen.

Hoe lang blijven cookies opgeslagen?
De meeste cookies die worden gebruikt op www.anniekwitteveen.nl, verdwijnen zodra je de browser afsluit. Maar er zijn ook cookies die enkele dagen tot wel jaren blijven opgeslagen. Natuurlijk kun je die zelf op ieder gewenst moment uit je browserinstellingen verwijderen.

Afmelden of verwijderen van cookies
In de meeste browsers, vind je onder de “help-knop” meer informatie over hoe je de instellingen van uw browser met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Daarbij moet je wel rekening houden met het feit dat veel websites niet optimaal kunnen functioneren zonder cookies.